Транскарт Файненшъл Сървисис

Информация относно обработването на лични данни

Въведение

Настоящата информация относно обработването на лични данни се предоставя от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) според изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни.

Настоящата информация се предоставя на субектите на данните с цел да се разясни какви лични данни се обработват от ТФС, какви са целите на обработването и какви са правата на субектите на лични данни.

Информация за ТФС

Транскарт Файненшъл Сървисис е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131397565, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ 8, телефон: 02 4969 010, факс: 02 4969 111, e-mail: office@tfs.bg.

Транскарт Файненшъл Сървисис е платежна институция с лиценз, издаден от Българската народна банка (Удостоверение РД 22-1454/23.06.2010 г.).

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Транскарт Файненшъл Сървисис
гр. София, п.к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ 8
телефон: +359 2 4969136
Вероника Иванова

Категории лични данни, обработвани от ТФС

В зависимост от конкретните цели и основания ТФС обработва посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация между тях:

 1. Лични данни, предоставени от субекта на данни
   
  • Данни относно физическата идентичност на субекта – имена, официален личен идентификационен номер, гражданство, данни от документ за самоличност, настоящ адрес, телефонни номера, e-mail, данни за използваното крайно електронно съобщително устройство (вид на устройството, IP адрес, IMEI номер, операционна система) и други;
  • Данни относно социалната идентичност на субекта – семейно положение, образование, работодател, адрес на работодателя, длъжност, професия, трудов стаж и други;
  • Данни относно икономическата идентичност на субекта – доходи и възнаграждения, задължения, собственост и други.
 2. Лични данни, генерирани от ТФС в процеса на предоставяне на услугите
   
  • клиентски номера;
  • идентификатори на платежни сметки и други партидни номера;
  • детайлизирани справки към месечни извлечения, включително и размерите на съдържащите се в тях задължения;
  • информация за извършените платежни операции, включително вида, количеството и стойността на платените стоки и услуги, както и друга финансова информация, получавана при ползване на продуктите и услугите, предоставяни от ТФС.
Цели и правни основания за обработване на личните данни
 1. Обработване на лични данни, необходимо за изпълнение на договор за предоставяните от ТФС продукти и услуги, по който субектът на данните е страна, както и за предприемане на стъпки преди сключването на договора.

  ТФС обработва лични данни на основанието, посочено в т. 1, със следните цели:
   
  • установяване на самоличността на лицето, подало заявление за продукт или услуга, предлагана от ТФС;
  • извършване на анализ на кредитоспособността и финансовото състояние на лицето, подало заявление за издаване на кредитна карта;
  • предоставяне на предварителна (преддоговорна) информация съгласно изискванията на действащото законодателство;
  • сключване на рамкови договори за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити и други договори;
  • издаване и предоставяне на платежни карти;
  • откриване и водене на платежни сметки;
  • изпълнение на платежни операции с платежни карти и други платежни инструменти;
  • изготвяне и изпращане на месечни извлечения, справки за платежни операции, фактури за услугите, предоставени от ТФС, както и на други справочни документи;
  • изготвяне и изпращане на писма, уведомителни съобщения, отговори на заявления, молби, жалби и други документи във връзка с предоставяните от ТФС продукти и услуги;
  • събиране дължимите на ТФС суми в съответствие със сключените договори;
  • осигуряване на оптимизация на информационните системи на ТФС, с цел предоставяне на качествени услуги;
  • установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречие с рамковите договори и общите условия към тях за предоставяните от ТФС продукти и услуги;
  • анализ на ползването на продуктите и услугите на ТФС на базата на анонимна или персонализирана информация с цел усъвършенстване на съществуващите и разработване на нови продукти и услуги.
 2. Обработване на лични данни, необходимо за спазване на законови задължения на ТФС

  ТФС обработва лични данни на основанието, посочено в т. 2, в изпълнение на нормативно установени задължения, произтичащи от законовите изисквания, регламентиращи дейността на ТФС като платежна институция, финансово-счетоводната дейност, дейностите по превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма и други. Тези законови задължения на ТФС включват следното:
   
  • задължения за идентифициране на клиенти и предоставяне на информация според изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
  • задължения за обработване на лични данни във връзка с предоставянето на платежни услуги от ТФС в качеството му на платежна институция съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи;
  • задължения за предоставяне на информация за кредитната задлъжнялост на клиенти на ТФС към информационната система на Централния кредитен регистър, администриран от БНБ съгласно изискванията на Закона кредитните институции и Наредба 22 на БНБ от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър;
  • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
  • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и други свързани нормативни документи;
  • задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни документи, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство и извършването на задължителен финансов одит;
  • задължения за предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
  • предоставяне на данни на компетентен орган при съмнения за извършени престъпни деяния;
  • предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги във връзка със запитване, искане, проверка от компетентен орган;
  • предоставяне на информация за извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи.
 3. Обработване на лични данни за целите на следните легитимни (законни) интереси на ТФС:
   
  • предотвратяване на измами и други престъпни деяния;
  • опазване на имуществото на ТФС и предотвратяване на злоупотреби;
  • гарантиране на мрежовата и информационната сигурност и поддържане на софтуерните системи;
  • представяне на информацията, публикувана на интернет страницата на ТФС, по най-подходящия за клиентите и техните крайни устройства начин, с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание;
  • извършване на директен маркетинг на продуктите и услугите, предоставяни от ТФС;
  • извършване на оценка на вземанията на ТФС от клиенти от лицензирани оценители във връзка с учредяване на обезпечения по получени от ТФС кредити и продажба на вземания;
  • предоставяне на документи и информация за задълженията на клиенти на ТФС на цесионера при продажба на вземания;
  • организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител.
Категории получатели на лични данни

ТФС предоставя лични данни на основание на разпоредбите на действащото законодателство, с цел изпълнение на договорни задължения, както и за упражняване на своите легитимни интереси.

ТФС предоставя лични данни на следните категории получатели:

Срокове за съхранение на личните данни

Сроковете за съхранение на личните данни се определят в зависимост от целите на обработването и изискванията на действащото законодателство.

В случай че ТФС е отказало да сключи договор със субекта на данните, личните данни, обработвани от ТФС на базата на заявление, подадено от субекта на данните, с цел предприемане на стъпки преди сключване на договор за продукт или услуга, се съхраняват за срок от десет години.

Лични данни на субектите на данни, с които ТФС има сключен договор, се съхраняват за сроковете, определени от изискванията на действащото законодателство, включително на:

Права на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от ТФС

Право на достъп

Субектът на данни има право да получи от ТФС потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

ТФС предоставя на субекта на данните копие от личните данни, които са в процес на обработване. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Право на коригиране

Субектът на данни има право да поиска от ТФС да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване

Субектът на данни има правото да поиска от ТФС изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а ТФС има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато личните данни са били обработвани незаконосъобразно или е приложимо някое от основанията за изтриване на лични данни, посочени в действащото законодателство.

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска от ТФС ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

Право на възражение

Субектът на данните има право по всяко време:

Право на преносимост на данните

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на ТФС, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от ТФС, когато:

Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от ТФС към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на жалба

Субектът на данните има право да подава жалби по отношение на прилагането от ТФС на разпоредбите на действащото законодателство в областта защитата на личните данни до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.

Последствия от непредоставяне на лични данни

При заявяване на продукт и/или услуга, предлагана от ТФС, субектът на данни е длъжен да предостави на ТФС личните данни, посочени в заявлението за съответния продукт или услуга.

Непредставянето на горепосочените лични данни ще доведе до невъзможност ТФС да изпълни задълженията си по Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за потребителския кредит и други нормативни актове, регулиращи дейността на ТФС, което ще доведе до невъзможност да се разгледа подаденото от субекта на данните заявление, както и до невъзможност да се сключи договор за заявения продукт и/или услуга, предлагана от ТФС.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

ТФС не взема индивидуални решения за сключване на договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити, основаващи се единствено на автоматизирано обработване на личните данни на субекта на данни.

При оценка на кредитоспособността на субектите на данни, кандидатстващи за издаване на кредитна карта, ТФС използва автоматизиран скоринг модел, който изчислява вероятността клиентът да погасява задълженията си по кредитите в срок на базата на методи на статистическия регресионен анализ.

Решенията на ТФС за отпускане на кредити за извършване на платежни операции с кредитни карти не се основават единствено на резултата от използвания автоматизиран скоринг модел. Всяко заявление за издаване на кредитна карта се преглежда от оправомощените служители или колективни органи на ТФС, които използват данни за заявителя от Централния кредитен регистър на Българската народна банка и могат да поискат от заявителя допълнителни документи и/или информация, доказващи финансовото и имущественото му състояние.

Субектът на данни, подал заявление за издаване на кредитна карта, има право да изрази гледната си точка, да предостави допълнителна информация и документи, както и да оспори решението на ТФС.

Политика за използване на „бисквитки“

Какво представляват „бисквитките”

„Бисквитките“ (на английски „cookies“) са малки по размер текстови файлове, които се запазват за определен период от време на Вашия компютър или друго устройство с достъп до интернет, когато посещавате даден интернет сайт.

Основна функция на „бисквитките“ е да осигурят разграничаването Ви от другите потребители на сайта, както и да съхранят информация за Вашите настройки и предпочитания.

Някои „бисквитки“ се изтриват след прекратяване на сесията на Вашия интернет браузър, докато други се запазват за определен период от време, който не е по-дълъг от 1 година, с цел да се оптимизира работа Ви със сайта.

Какви видове „бисквитки” използва ТФС и за какви цели

1. Сигурност

Тези „бисквитки“ се използват основно в интернет профилите на клиентите и в онлайн заявленията. Служат за гарантиране сигурността на връзката, за разпознаване на потребителя в рамките на конкретната сесия и за защита срещу злонамерен достъп до информацията, попълвана от потребителя онлайн.

2. Предпочитани настройки

Този вид „бисквитки“ се използват за запазване на предпочитаните от потребителя настройки относно вида на устройството, с което се влиза в сайта, езиковата версия, екранната резолюция, големината на шрифта и други. С използването на тези „бисквитки” се осигурява удобство на потребителя, като се избягва многократното извършване на едни и същи настройки.

3. Анализ на посещаемостта

Този вид „бисквитки“ се използва за събиране на статистически данни относно трафика на сайта, броя на посещенията на конкретните страници, времето, което потребителите прекарват в тях и други. Тези „бисквитки” позволяват да се анализира и подобри ефективността на разделите и отделните страници в сайта.

4. Маркетинг

Този вид „бисквитки“ се използва с цел персонализация на маркетинговите послания на сайта и анализ на ефективността на рекламните кампании на ТФС. Благодарение на тях потребителят вижда само тези рекламни послания, които с голяма вероятност биха го заинтересували.

Как могат да се деактивират „бисквитките”?

Ако не желаете да приемате „бисквитките“, Вие можете да ги изтриете или деактивирате от настройките на Вашия интернет браузър. Повече информация ще намерите в официалната интернет страница на разработчика на съответния браузър.

Обръщаме Ви внимание, че деактивирането на „бисквитките“ може да направи недостъпни някои части от съдържанието на интернет страницата на ТФС и да доведе до затруднения в ползването на някои онлайн услуги.

Повече информация за начините на използване и управление на „бисквитките“ е налична на: www.allaboutcookies.org (на английски, френски, немски и испански език).